07737684660 : با ما تماس بگیرید

پروسه تولید ورمی کمپوست

روش هاي مختلفي براي توليد ورمي كمپوست وجود دارد كه ساده ترين راه آن، روش پشته اي مي باشد كه براي انجام آن مي بايست: 

1 ـ زميني مسطح، بدون سنگ و كلوخ و خرده شيشه انتخاب و سطح آن را مرطوب و سپس كاملا كوبيد تا سفت شود. علت اين امر جلوگيري از ايجاد هيبريد كرم هاي مورد استفاده با كرم هاي خاكي معمولي و زايل شدن آنها مي باشد.
2 ـ ايجاد سايبان براي محافظت كرم ها در برابر بارندگي و نور آفتاب
3 ـ ايجاد پشته اي از كود گاوي نيمه پوسيده به شكل گنبدي به عرض 70 و ارتفاع 50 سانتي متر و طول دلخواه و آبياري فراوان آن به منظور خروج شيرابه كود
4 ـ ايجاد شيار در طول خط الراس پشته به عمل 15 سانتي متر و ريختن كرم ها به داخل آن و سپس برگرداندن كود روي كرم ها
5 ـ آبپاشي پشته به صورت روزانه به منظور حفظ رطوبت آن
6 ـ جداسازي كرم ها از پشته پس از توليد ورمي كمپوست با استفاده از غربال